Huruf Konsonan Bahasa Lao
Sistem huruf alfabet dalam Bahasa Lao tidaklah sama seperti alfabet a, b, c, d, dst. Bahasa Lao menggunakan sistem konsonan dan vokal, konsonan adalah bunyi huruf yang jika diucapkan bunyinya akan mengalami hambatan dalam mulut, dengan kata lain tidak free flow atau selain dari huruf vokal (a, i, u, e, o, dst.).

Huruf-huruf Lao dalam Bahasa Lao disebut ອັກສອນລາວ (akson lao) yang artinya Huruf Lao atau Aksara Lao. Konsonan Lao terdiri dari 27 konsonan dan terbagi lagi menjadi 3 kelas; rendah, tengah dan tinggi. Kelas-kelas ini berfungsi sebagai salah satu syarat penentu nada yang akan dihasilkan saat sebuah kata diucapkan.

perhatikan 27 konsonan Lao pada tabel di bawah ini:

No. Huruf Jika Diawalan Nama Huruf Jika Diakhiran Kelas
1 k ກ ໄກ່ (ko kai) k Tengah
2 kh ຂ ໄຂ່ (kho khai) k Tinggi
3 kh ຄ ຄວາຍ (kho khai) k Rendah
4 ng ງ ງົວ (ngo ngua) ng Rendah
5 c ຈ ຈອກ (co cok) t Tengah
6 s ສ ເສືອ (so seua) t Tinggi
7 s ຊ ຊ້າງ (so sang) t Rendah
8 ny ຍ ຍຸງ (nyo nyung) - Rendah
9 d ດ ເດັກ (do dek) t Tengah
10 t ຕ ຕາ (to ta) t Tengah
11 th ຖ ຖົງ (tho thong) t Tinggi
12 th ທ ທຸງ (tho thung) t Rendah
13 n ນ ນົກ (no nok) n Rendah
14 b ບ ແບ້ (bo bae) p Tengah
15 p ປ ປາ (po pa) p Tengah
16 ph ຜ ເຜິ້ງ (pho pheung) p Tinggi
17 f ຝ ຝົນ (fo fon) p Tinggi
18 ph ພ ພູ (pho phu) p Rendah
19 f ຟ ໄຟ (fo fai) p Rendah
20 m ມ ແມວ (mo maew) m Rendah
21 y ຢ ຢາ (yo ya) - Tengah
22 r ຣ ຣົຖ (ro rot) n Rendah
23 L ລ ລີງ (Lo Ling) n Rendah
24 w ວ ວີ (wo wi) w Rendah
25 h ຫ ຫ່ານ (ho han) - Tinggi
26 o ອ ໂອ (o o) - Tengah
27 h ຮ ເຮືອນ (ho heuan) - Rendah

Bunyi "R" sebetulnya tidak ada dalam Bahasa Lao, maka untuk huruf (ro) penggunaannya hanya untuk menulisan kata asing selain Bahasa Lao (Thai, Inggris, Sansekerta, dll) ke dalam penulisan Bahasa Lao.
Muhamad Fakhri
Muhamad Fakhri Being rich is not about how much you have, but how much you can give.

Posting Komentar untuk "Huruf Konsonan Bahasa Lao"